32 kiểu chết của TINH TRÙNG cấm Girl nhá

32 kiểu chết của TINH TRÙNG cấm Girl nhá [indent] 1. Lâu ngày không được xuất binh, BUỒN chết2. Nhịn cả ngày, cuối cùng được ra, MỪNG chết3. Trăm triệu a…nh em cùng xông lên, CHEN tới chết4. Sau khi ra, phát hiện chủ nhân tự giải quyết, UẤT ỨC chết5. Bị bắn xuống đất, […]