Phân biệt As và Like

1. As            - As dùng để nói về nghề nghiệp hoặc chức năng. Eg: I worked as a shop assistant for 2 years when I was a student. (Tôi đã…

Học tiếng Anh qua 5 câu đố vui

<div data-component="true" data-component-type="image-flip" data-component-front="https://i-vnexpress.vnecdn.net/2017/08/22/1a-6284-1503387573.jpg" data-component-back="https://i-vnexpress.vnecdn.net/2017/08/22/do-1-8391-1503387573.jpg" data-component-caption='" ntttttttTu00f4i nhu1eb9 hu01a1n khu00f4ng khu00ed, nhu01b0ng mu1ed9t triu1ec7u ngu01b0u1eddi u0111u00e0n u00f4ng cu0169ng khu00f4ng thu1ec3 nu00e2ng tu00f4i lu00ean. Tu00f4i lu00e0 ai?"'>